Show simple item record

dc.contributor.advisorDrennon, Hank
dc.contributor.authorMazibuko, T.
dc.date.accessioned2021-04-19T09:38:20Z
dc.date.available2021-04-19T09:38:20Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11394/8206
dc.descriptionMagister Artium - MAen_US
dc.description.abstractTsine bantfwana bemaSwati siyahlonipha. Kuhlonipha sikufundziswa emakhaya. Asidzingi kufundziswa kuhlonipba esikolweni. Umntfwana makangahloniphi uyashaywa. Nasihlangana nemuntfu lomdzala endleleni siyaphambuka. Sicolela kuhamba esikhotseni. Siyabese 'siyema. Kuba ngitsi lesibingelelako. Sibingelela ngenhlonipho. Siyayekela futsi. nekudlala. Tsi~e bantfwana asihlali n~bantfu labadzala. Nabakulendlu siyaphuma siye kulenye. Sentela kutsi bacoce kahle _tindzaba tabo. Umntfwana akatilaleli tindzaba tebantfu labadzala. Kunjalo nje bantfwana· abambuki emohlweui.umuntfu lomdzala. Nasikhuluma sibuka phansi. Bantfu labadzala nabahleti phansi asibameli. ·sihlala , . . phansi natsi. Kumbe singaguca ngemadvolo. Noma sikhuluma nalabadzala siyaguca. Umuntfu lomdala nakakhaspane make nobe babe. Siya dvutane naye nasifuna khuluma. Sikhulumela phantsi •ngaso sonkhe sikhatsi Nebuso betfu bufanele buhlale bumamatseka. Tsine siyakutsandza kuhloniphaen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherUniversity of the Western Capeen_US
dc.subjectPhambukaen_US
dc.subjectInkhokheloen_US
dc.subjectSigicien_US
dc.subjectEsikhotsenien_US
dc.subjectSihoncoen_US
dc.subjectImicaboen_US
dc.subjectLilawuen_US
dc.subjectIntsangaen_US
dc.subjectBhadzaen_US
dc.titleLencwadzi ibhalelwe bantfwana belibanga lesitsatfu Grade Ill lasebakwati kufundza nekubhalaen_US
dc.rights.holderUniversity of the Western Capeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record